Baanreglement

BAANREGLEMENT HBV AGILAZ.

Het baanreglement is er vooral om de veiligheid van de schutters op de baan te waarborgen.
Alle leden, aspirant-leden en gastschutters worden geacht dit reglement te kennen.
Iedereen is verplicht altijd de bepalingen van dit reglement in acht te nemen.
1. Het consumeren van alcoholhoudende dranken is tijdens het actief deelnemen an de schietactiviteiten verboden.
2. Op de schietbanen wordt tijdens het schieten NIET gerookt.
3. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwezigen op de baan om een veilige en prettige gang van
zaken te waarborgen.
4. De praktische leiding van het schieten en de daarmee gepaard gaande activiteiten is in handen van de
baancommissaris. Deze geeft de noodzakelijke commando’s, en ziet erop toe dat eenieder zich aan de
regels houdt.
5. Alle aanwezigen op de baan zijn verplicht de aanwijzingen van de baancommissaris, of diens plaatsvervanger, op te
volgen.
6. Bij afwezigheid van de baancommissaris wordt er eerst door de aanwezige leden afgesproken wie, op dat moment of
die dag, de taak van baancommandant op zich neemt.
7. Er mag alleen met handbogen worden geschoten.
8. De bogen moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.
9. Er mag alleen worden geschoten vanaf de afgesproken meet.
10. Het kruislings schieten (van baan veranderen) is verboden.
11. Schutters mogen pas hun boog in de hand nemen nadat de baancommissaris het signaal ‘baan vrij’ heeft gegeven dan
wel iedereen achter de meet staat (dus geen enkele persoon zich op de baan bevindt)
12. Schutters mogen alleen een pijl op de pees hebben wanneer zij op de meet staan en nadat de baancommissaris het
commando ‘baan vrij’ heeft gegeven. Tijdens het opzetten van de pijl en het uittrekken van de boog dient de pijl naar
het doel te wijzen.
13. Materiaal (pijl, boog, etc.) dat valt mag niet worden opgepakt voordat het signaal ‘halen’ of ‘pijlen’ is gegeven dan wel
de baancommissaris toestemming heft gegeven het materiaal op te rapen (dat wil zeggen dat door niemand meer
geschoten wordt), zodat de schutter zijn ronde kan voltooien.
14. Het schieten dient onmid
dellijk te worden gestaakt wanneer zich op de baan personen of dieren bevinden.
Het is nimmer toegestaan met of zonder pijl op de pees op mens of dier te richten.
15. Schutters die klaar zijn met schieten doen enkele stappen achterwaarts vanaf de meet en zetten hun boog weg zodat
de baancommissaris kan zien wie er nog niet klaar is.
16. Nadat elke schutter zijn pijlen heeft geschoten, worden de pijlen pas gehaald wanneer de baancommissaris het signaal
‘halen’ of ‘pijlen’ heeft gegeven.
17. Het is verboden te rennen, te stoeien e.d. met pijlen in de hand of pijlentas/koker.
18. Niet schietende schutters en/of publiek dienen ruim achter de meet te blijven.
19. Lawaai en onrustig gedrag moeten worden vermeden. Dit stoort de schutters in hun concentratie en heeft daardoor ook
invloed op de veiligheid. Dit betekent overigens niet dat het altijd volledig stil moet zijn.
20. Schutters moeten er op toezien dat eventueel aanwezige andere schutters de baan veilig gebruiken en alle
bovenstaande regels in acht nemen.
21. Geluidsapparatuur, die in of over de oren worden gedragen en belemmeren dat de drager de commando’s van de
baancommandant niet / slecht hoort, is verboden

 

PERSOONLIJKE VEILIGHEID.
1. Als er gelopen moet worden met pijlen in de hand, dan worden de schachten verticaal langs het lichaam gehouden en
zijn de pijlpunten daarbij naar beneden gericht.
Risico: als de punt naar boven of naar voren is gericht kan deze bij het struikelen in het lichaam dringen of iemand
anders steken.
2. Leg nooit een scorebordje vl
ak voor het doelpak.
Afstand doelpak / scorebordje op de grond en minimaal drie meter voor het doelpak dan wel duidelijk naast het doelpak.
Risico: Als het scorebord vlak voor het doelpak ligt bestaat de kans dat de schutter in de pijlen loopt.
3. Houdt tijdens het uittrekken van de pijlen met de andere hand het doelpak tegen. De vingers van deze hand zijn daarbij
gespreid weerszijden de schacht van de pijl.
Risico: Omtrekken van het doelpak en de kans dat deze valt.

Geef een reactie